Poskytujeme profesionálne školenia a skúšky na získanie medzinárodne platnej pilčíckej licencie na obsluhu motorových reťazových píl.

Školenia a skúšky vieme individuálne prispôsobiť podľa schopností uchádzačov a ich časového (pracovného) vyťaženia.

Školenia realizujeme priamo v teréne – lesných porastoch pripravených na ťažbu, uchádzač získava skúsenosti a zdokonaľuje svoju techniku výrubu za účasti inštruktora – školiteľa v teréne v reálnych podmienkach.

Po úspešnom absolvovaní skúšky pred nezávislým skúšobným komisárom získava uchádzač medzinárodne platnú licenciu na obsluhu a používanie motorovej píly, následne sú jeho údaje doplnené do európskej elektronickej databázy držiteľov licencií.

Školenia a skúšky začínajú vždy od úrovne ICC1/ECC1, následne je možné získať ďalšie , pokiaľ už uchádzač nie je držiteľom licencie napr. ICC1/ECC1, v tom prípade pokračuje rovno na úroveň ICC2/ECC2 atď.

Školenie a záverečnú skúšku je možné absolvovať aj naraz na všetky úrovne (podľa vedomostí a technických schopností uchádzača), pričom sa odporúča aspoň 6 mesačná prax medzi ICC3/ECC3 a ICC4/ECC4.

Licencia má platnosť 5 rokov.